ДЕТСКА ГРАДИНА № 168 “СЛЪНЧОГЛЕДИ” СОФИЯ

 

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА

 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧ

 

 

І.       ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Настоящите вътрешни правила уреждат подържането на профила на купувача, включително за удостоверяване на датата на публикуване на електронните документи в него, при условията на Закона за електронното управление.

/2/ С вътрешните правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите определени в Закона за обществените поръчки.

 

ІІ.     СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.2. Профилът на купувача представлява самостоятелна единица от електронната Страница на ДГ № 168 “Слънчогледи”, за който е осигурена публичност.

Чл.3. Профилът на купувача се поддържа от РКК, който носи отговорността и за своевременното подаване, публикуване и премахване на информация на профила.

 

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

ЧЛ.4.(1) В профила на купувача се публикуват, без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, под формата на електронни документи:

 1. предварителни обявления;
 2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
 3. документациите за участие в процедурите;
 4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а. ал.1 и променената документация за участие;
 5. разясненията по документациите за участие;
 6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура,състезателен диалог и договаряне с обявление;
 7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 8. решенията по чл.38 за завършване на процедурите;
 9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
 10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
 11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
 12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
 13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
 14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
 15. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на границите за изпълнение на всеки договор;

     16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на границите за изпълнение на всеки      договор;

     17. публичните покани по чл.101б. заедно с приложенията към тях;

 1. вътрешните правила по чл.86;
 2. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;

 

 1. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това;
 2. всяка друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация,определени с вътрешни правила по чл.22г.

(2)В документите по ал.1, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл.33.ад.4 от ЗОП, както и информацията, която е

защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

(3)  Ако друго не е определено в този закон, документите по ал.1, които се

публикуват в Регистъра на обществените поръчки или Портала за обществени поръчки и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на

договорите, се публикуват в 30- дневен срок от:

 1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
 2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се

доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;

 1. освобождаване на гаранцията;
 2. получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнителното споразумение към него;
 3. създаването на съответния друг документ.

(4) Документите и информацията по ал.1, които се отнасят до конкретна

обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:

 1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор;
 2. изпълнението по всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.

(5) Извън случаите по ал.5 документите и информацията по ал.2 се поддържат в профила на купувача, както следва;

  1. по т.1 – една година от публикуването в профила на купувача;
  2. по т.18 – една година след изменението или отмяната им;
  3. по т.19 и 21 – постоянно, със съответната актуализация.

 

Чл.5     (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.

             (2) Въложителят, чрез РКК изпраща на агенцията информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.

 

ІV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПОБЛИКУВАНЕТО ИМ ПРОФИЛА КУПУВАЧА

 

Чл.6. (1) Изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача се организира и осъществява от РКК. Съгласно Раздел 2, т.1.1 и 1.2 от Вътрешните правила за планиране, възлагане и организация провеждането на процедури по реда на ЗОП в ДГ № 168 ”Слънчогледи”

(2) Подадената информация трябва да е съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни и ЗОП.

(3) Горепосочената информация следва да се съгласува с директора на ДГ № 168”Слънчогледи”

(4) За спазване на сроковете за публикуване на информация в регистъра на обществените поръчки и профила на купувача, определени в ЗОП и вътрешните правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по ЗОП в ДГ № 168 “Слънчогледи”, отговорността е на РКК и счетоводителя.

(5) Техническото подаване на информация в “ Профил на купувача” се осъществява по начин, който удостоверява датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление.

(6) При установени несъответствия, грешки, не публикуване на информация на профила и др., РКК е длъжен да информира директора, който взима решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности.

 

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За решаването на въпроси и проблеми, които не са засегнати в тези вътрешни правила се използва ЗОП и Правилник за приложение към него.

§2. Настоящите правила са приети съгласно изискванията на разпоредбата на чл.22г от ЗОП, утвърдени със заповед № 129 /09.02.2015г. и влизат в сила от 09.02.2015г.