ДЕТСКА ГРАДИНА № 168“СЛЪНЧОГЛЕДИ ”

1111 гр.София, р-н Слатина ,  ул.”Постоянство ”№ 9

тел. 02/ 872 09 93, e-mail: sunflowers_168@abv.bg

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО.