ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 168 „СЛЪНЧОГЛЕДИ“

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1)   Настоящият правилник се издава на основание чл.28, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(2) С правилника се определя организацията  на предучилищното образование в детска градина № 168 “Слънчогледи” и правата и задълженията на участниците в него.

Чл.2.  (1)  Този правилник урежда устройството и дейността надетската градина в съответствие с ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му.

(2) Този правилник  уреждат и онези положения от устройството на ДГ, които не са регламентирани с  повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг, или имат нужда от специфично (от гледна точка на спецификата на ДГ) третиране.

Чл.3. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи, произтичащи от ЗПУО, Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и конкретните условия в детска градина № 168 “Слънчогледи”,  както и останалите държавни образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО, касаещи организацията и функционирането на детската градина. Правилникът е съобразен с всички подзаконови нормативни актове на национално, регионално и общинско ниво касаещи функционирането, развитието и условията и процесите за тяхното постигане, и е съобразен с конкретните условия в детската градина.

Чл.4. (1)  Този правилник е съобразен с основните документи, както и с тенденциите в развитието на образованието за: осигуряване на емоционално благополучие и пълноценно изживяване на детството, за гарантиране правата и свободите на детето, неговата сигурност, достойнство и уважение, възпитаването в дух на мир и толерантност, нравствено и социално развитие на всяко дете.

(2)  Тозиправилник осигурява  приобщаването  на детето  към българските традиции и национални ценности, и  здравословен начин на живот.

Чл.5.   Правилникът е задължителен за всички лица, намиращи се на територията на детска градина № 168 „Слънчогледи” – педагогически и непедагогически персонал; ръководители на педагогическите дейности, които не са дейност на детската градина; родители и други лица, извършващи епизодични дейности.

Чл.6.   В ДГ не се допускат ограничения или привилегии основани на раса, народност, пол, етнически или социален произход.

Чл.7.   Нашите цели са:

1. пълноценна социализация на детето в детската общност;

2. приоритетно насърчаване на емоционалната интелигентност у детето;

3. гарантиране на равен шанс за всички деца при постъпването им в училище.

Чл.8.    Предучилищното образование се осъществява от детските градини, включително задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст. Задължителното предучилищно образование за деца на 5 и 6-годишна възраст се осъществява от детските градини.

(1) Общинските детски градини са институции в системата на предучилищното образование, в които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(2) Децата постъпват в ДГ не по-рано от учебната година, която започва в годината, когато детето навършва на тригодишната си възраст.

(3) При условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование в общинските детски градини може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст

Чл.9.   (1) Основните цели на предучилищното образование:

 1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им;
 5. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 6. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 7. формиране на толерантност и уважение към правата на децата и хората с увреждания;
 8. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции.

Чл.10. (1) Предучилищното образование в ДГ №168 “Слънчогледи” осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в първи клас.

(2) Предучилищното образование в ДГ №168 “Слънчогледи” се  осигурява при:

1. осигурена среда за учене чрез игра;

2. съобразяване с възрастовите особености на детето;

3. гарантиране на цялостното развитие на детето;

4. възможности за опазване на физическото и психическото здраве на детето.        

Чл.11. (1) Обучението в ДГ е светско и се провежда на книжовен български език присъствено.

(2) При обявено  извънредно положение, обявена извънредна епидемична обстановка, заповеди и указания (МЗ и МОН)  ДГ № 168 преминава на дистанционна работа с деца чрез използване на платформи и електронни устройства.

Чл.12. ДГ  извършва допълнителни педагогически услуги  съгласно ЗПУО и по желание на родителите срещу заплащане, за стимулиране интересите, желанията и заложбите на децата(английски език, футбол, танци, плуване).   

Чл.13. ДГ организира екскурзии, провежда лагери на море, зелено училище, ски-училище и др.

Чл.14. ДГ се представлява пред външни лица единствено от директора.

Чл.15. Орган за управление в ДГ е директора.

Чл.16. Заповедите на директора и решенията на педагогическия съвет на ДГ № 168 “Слънчогледи”  са задължителни за изпълнение.

ГЛАВА ІІ

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ

Чл.17. ДГ 168 „Слънчогледи” е общинска детска градина. Общината предоставя материалната база на детската градина за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Чл.18. ДГ 168 „Слънчогледи” се финансира:

  1. Кметът на район „Слатина”разпределя между училищата и детските заведения 100% от средствата по бюджета, предоставени му за тях, като приложи утвърдени формули и правила;

  2. собствени приходи.

Чл.19. Собствени приходи се набират чрез:

1. дарения и целеви средства;

2. чрез инициативи на УН.

Чл.20. (1)  Педагогическото взаимодействие в ДГ се организира  чрез основна форма (педагогическа ситуация) и чрез допълнителни форми.

(2)  Учебно-възпитателния процес се организира чрез дневно обучение, което се осъществява в рамките на установения учебен ден.

Чл.21. Според възрастта си децата се организират в групи от 1-ва до 4-та група:

 • първа възрастова група  – 3-4 г.;
 • втора възрастова група  – 4-5 г.; 
 • трета възрастова група  – 5-6 г.;
 • четвърта възрастова група  – 6-7 г. 

Чл. 22. Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

Самостоятелната организация на педагогическо взаимодействие се провежда след заявено желание на родителите за съответната учебна година и след одобрение на експертна комисия в РУО по чл. 67, ал. 2 от ЗПУО. Самостоятелната организация включва възпитание, социализация и обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина в началото и края на учебното време, за което родителите осигуряват присъствие на детето в определен ден и час в детското заведение.

(1) Предучилищното образование в ДГ се организира в учебни години с целодневна организация на учебното време.

 (2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

 (3) Учебната година включва учебно и неучебно време.

 (4) В неучебното време, в периода от 1 юни до 14 септември, както и времето извън учебните дни се организират само допълнителни форми на педагогическото взаимодействие, организирани от учителя на групата.

 (5) В учебното време, в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година се организират както основна, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от учителя на групата.

Чл.23. (1) Учебното време през учебната година се организира в учебни седмици и в учебни дни.

(2) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица.

(3)  В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.

 (4) Учебният ден включва основните форми (педагогически ситуации, които протичат предимно под формата на игра) и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

Чл.24. При целодневната организация на учебното време се редуват основна и допълнителни форми на педагогическото взаимодействие. А в неучебното- само допълнителни форми.

Чл.25. В началото на всяка учебна година  се приема  Програмна система, като част от стратегията за развитието на ДГ, която се приема с решение на педагогически съвет за  съответната учебна година (подходи и форми на педагогическото взаимодействие; тематично разпределение за всяка възрастова група и механизми на взаимодействието).

Чл.26. Седмичното разписание се съобразява с психофизическите особености на децата и възможностите на ДГ.

(1) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време  и осигуряват постигането на компетентностите.

(2) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение.

(3) Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.

(4) Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите по ал.1 е:

за 1-ва възрастова група – 11 педагогически ситуации;

за 2-ра възрастова група – 13 педагогически ситуации; 

за 3-та възрастова група  – 15 педагогически ситуации;

за 4-та възрастова група  – 17 педагогически ситуации.

(5) Максимум пет педагогически ситуации на ден.  

Чл.27. Продължителността на  учебните часове  се съобразява с възрастовите особености  на децата:

 • за 1-ва и 2-ра група –  от 15 до 20 минути;
 • за 3-та и 4-та група  –  от 20 до 30 минути.

Чл.28.  Постиженията на детето се проследяват от учителя на групата в началото и в края на учебното време по образователни направления:

1. Български език и литература;

2. Математика;

3. Околен свят;

4. Изобразително изкуство;

5. Музика;

6. Конструиране и технологии;

7. Физическа култура.

(1) Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата.

(2) Учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето.

(3) В 14-дневен срок преди края на учебното време (до 16 май) учителите на подготвителните групи установяват готовността на детето за училище (физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие).

Чл.29.  Детското портфолио е „запис” на етапите от процеса на адаптиране, игри и учене, като и постиженията по различните образователни направления. То онагледява етапите през които преминава детето, прави ги „видими” и помага на учителя да направи съответни изводи и препоръки относно по-нататъшното личностно развитие на детето, и по този начин може да подпомогне и родителя.

Чл.30.  Знанията и уменията на децата се контролират чрез устни и практически  форми на изпитване, както и чрез тестове, при пълно спазване на нормативната уредба.

1. Контролът се осъществява текущо и периодично.

2. Текущият контрол се организира от учителите, чрез избрани от тях форми на проверка, а периодичният контрол – от главния учител, зам. директора и  директора на ДГ и  експертите от РУО на МОН  София град.

Чл.31.  ДГ издава Удостоверение за децата от подготвителните групи в края на предучилищното образование в срок до 31 май.

Чл.32. Дворът на ДГ 168 „Слънчогледи” е ограден с ограда, която възпрепятства влизането на външни лица и животни.

Чл.33. Детската градина разполага с озеленен двор, оборудван със стационарни уреди за игра и покрити пясъчници, които са съобразени с възрастовите особености на децата.

(1) Тревата в озеленения двор на ДГ се коси редовно и се обработва два пъти годишно с инсектициди за предпазване от кърлежи.

(2) Пясъкът в пясъчниците периодично се подменя, обработва с инсектициди и се затваря с покривала.

Чл. 34. Детската градина осигурява детски площадки с твърда настилка за игрите на децата навън.

(1) Детската градина осигурява седем детски площадки с твърда настилка за игрите на децата от седемте възрастови групи разположени в двора на основната сграда, намираща се на ул. „Постоянство“ № 9.

1. Площадките са оборудвани със стационарни уреди за игра и пясъчници, които са съобразени с възрастовите особености на децата от 1-ва, 2-ра, 3-та и 4- та възрастова група.

2. През учебната година всяка група използва площадка оборудвана за съответната възраст, както следва:

Когато в основната сграда на детската градина има само една първа възрастова група, площадките се разпределят, както следва:

 • 1 „А“ група (3-4 годишни деца) играят на специално обособена площадка до сграда № 1, която е оградена и оборудвана с пързалка и пясъчник;
 • 2 „А“ група  (4-5 годишни деца) играят на първа площадка, намираща се до басейна, оборудвана със занимателен панел, пързалка и пясъчник;
 • 2 „Б“ група (4-5 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво до площадката на 2 „А“ група, оборудвана със занимателен панел, люлка и пясъчник;
 • 3 „А“ група (5-6 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво до площадката на 2 „Б“ група, оборудвана с пързалка, тунел и пясъчник;
 • 4 „А“ група  (6-7 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво до площадката на 3 „А“ група, , оборудвана с голямо комбинирано игрално съоръжение и пясъчник;
 • 3 „Б“ група (5-6 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво до площадката на 4 „А“ група, , оборудвана с пързалка, люлка, пате и пясъчник;
 • 4 „Б“ група (6-7 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво на площадката на 3 „А“ група, оборудвана с голямо комбинирано игрално съоръжение, люлка и пясъчник.

Когато в детската градина има две първи възрастови  групи, площадките се разпределят, както следва:

В периода от 15 септември до 31 декември

 • 1 „А“ група (3-4 годишни деца) играят на специално обособена площадка до сграда № 1, която е оградена и оборудвана с пързалка и пясъчник;
 • 1 „Б“ група  (3-4 годишни деца) играят на първа площадка, намираща се  до басейна, оборудвана със занимателен панел, пързалка и пясъчник;

В периода от 1 януари до 31 май

 • 1 „Б“ група (3-4 годишни деца) играят на специално обособена площадка до сграда № 1, която е оградена и оборудвана с пързалка и пясъчник;
 • 1 „А“ група  (3-4 годишни деца) играят на първа площадка, намираща се  до басейна, оборудвана с пързалка и пясъчник;

Другите възрастови групи използват площадките, както следва:

 • 2 „А“ група (4-5 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво до площадката на първа група,  оборудвана със занимателен панел, люлка и пясъчник;
 • 2 „Б“ група (4-5 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво до площадката на 2 „а“ група, оборудвана със занимателен панел, пързалка и пясъчник;
 • 3 „А“ група (5-6 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво до площадката на 2 „б“ група, оборудвана с голямо комбинирано игрално съоръжение и пясъчник;
 • 3 „Б“ група (5-6 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво до площадката на 3 „а“ група, оборудвана с пързалка и пясъчник;
 • 4 „А“ група (6-7 годишни деца) играят на следващата площадка, намираща се отляво до площадката на 3 „б“ група, оборудвана с голямо комбинирано игрално съоръжение и пясъчник.  

(2) Децата от групата,  намираща се  на ул. „Андрей Николов“, бл. 254 използват за игрите си навън най-близката до блока площадка в междублоковото пространство, оборудвана със стационарни уреди за игри и пясъчник.

(3) Децата от групата,  намираща се на ул. „Лидице“, бл. 261 използват за игрите си навън най-близката до блока площадка в междублоковото пространство, оборудвана със стационарни, уреди за игри и пясъчник.

ГЛАВА ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО

РАЗДЕЛ I

КАНДИДАТСТВАНЕ,  КЛАСИРАНЕ,  ПРИЕМАНЕ, ОТСЪСТВИЯ, ПРЕМЕСТВАНЕ  И  ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

Чл.35. ДГ 168 „Слънчогледи” приема деца от 3 годишна възраст до постъпване в първи клас.

Чл.36. Постъпването на децата в ДГ става по желание и избор на родителите /настойниците.

Чл.37. Родителите подават заявление за кандидатстване по електронен път, чрез информационната система за обслужване на ДГ на  “kg.sofia.bg.” 

Чл.38. Заявления за прием в ДГ се подават в сайта от родителите/настойниците на детето, в текущата календарна година, в която детето навършва 3 години. За децата навършили 4, 5 и 6 години  се подават заявления в сайта целогодишно и се приемат при наличие на свободни места.

Чл.39. Записването на деца за ДГ се извършва  по електронен път на базата на регистрация в информационната система “kg.sofia.bg.” за обслужване на детските градини в Столична община.

(1) Директорът на ДГ 168 „Слънчогледи” обявява в системата брой свободни места за прием по възрастови групи. Броят на свободните места се актуализира своевременно при настъпили промени.

 (2) Класирането се извършва  автоматично от самата система  по график, който се определя от дирекция “Образование”  по  “Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община”.

 (3) Децата за първа група се приемат от 15 септември. При наличие на свободни места групите се допълват по всяко време на годината.

(4) Записването  на класираните деца се извършва в избраното детско заведение в рамките на установения срок за записване.

 (5)  Здравните документи се проверяват и одобряват от медицинската сестра на детската градина.

(6) Всяко прието дете е длъжно да се яви в срок от 30 дни. В противен случай мястото се заема от друго дете.

(7) Децата на служителите се приемат в друга група, а не в тази, в която работи служителят.

(8) Децата се разпределят по възрастов признак и при възможност по зачитане желанието на родителите.

Чл.40.  Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото включване в първа група на детската градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане, хранене, обслужване в тоалетна/, за да се осигури безболезнен преход за детето от семейната среда към тази в детската градина.

(1) С цел осигуряване на условия за цялостно развитие на детската личност в ДГ № 168 се прилага: „Модел на работа за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейната среда към детската градина“.

/Приложение 1/.

Чл.41. При постъпване на записаните деца  се представят допълнителни  медицински документи :

 • еднократен отрицателен резултатот изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
 • изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ;
 • данни от личен лекар за имунизационния статус на детето;
 • медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.

Чл.42. Деца без документи и одобрено от директора заявление не се приемат в групите.

Чл.43.  Децата могат да отсъстват от ДГ.

 (1)  Децата, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини в рамките на една учебна година, както следва:

1.   30 дни за децата от 1-ва група;

2.   10 дни за децата от 2-ра, 3-та и 4-та група.

(2)   Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо с писмено уведомяване от родителите.

(3)  При отсъствие  на децата от детската градина по медицински причини,  родители са длъжни да представят  медицинска бележка в срок до 30-то число на съответния месец.

(4) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата е допустимо и за времето на официалните ваканции, определени за съответната учебна година със заповед на министъра на образованието и науката.

 (4) При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка в страната, отсъствие на децата от детската градина се оправдават съгласно заповеди и указания на министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката и кмета на Столична община.

(5.1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

(5.2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1.

(5.3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.

(6) При възникване на заразно заболяване се уведомяват родителите устно или писмено във връзка на взимане на противоепидемични мерки спрямо контактни деца и персонал.

(7)  Броят на отсъствията извинени и неизвинени на детето се отбелязва в дневника.

(8) Освобождаване на детето от физическо възпитание и спорт се осъществява само с документ от лекуващия лекар.

Чл.44.  При намаляване броя на децата в отделна група под норматива (12 деца) и при производствена необходимост, ремонти, дезакаризации на тревните площи, аварии, ваканции, дни за отработване, през летния период и др. се сформират сборни групи.

Чл.45.  Карантинни групи не се сливат. Не се смесват здрави и контактни деца.

Чл.46. Преместването на здраво – неконтактно на съответното заболяване дете от една в друга група става само с изричното разрешение на директора.

Чл.47.  В ДГ не се приемат деца след боледуване без заключение на личния лекар, че детето може да посещава детско заведение.

Чл.48.  Децата се приемат лично от учител, медицинската сестра или помощник-възпитател, като сутрин задължително се изчаква прегледа от медицинската сестра. Дете, на което са открити паразити, обриви, температура и др. се връща от детското заведение. Подновяването на посещението в ДГ става само с медицинска бележка от личния лекар.

 Чл.49.  ДГ не носи отговорност за неверно подадените  от родителите данни.

Чл.50.  Преместване на деца от група в група не може да се извърши без разрешение на директора.

Чл.51.  Учебни помагала и др. пособия за учебно-възпитателната работа на децата от всички групи се подсигуряват  от ДГ № 168.

Чл.52.  Родителите на децата, които посещават трета група в ДГ подават заявление за постъпване на детето в подготвителна за училище група за следващата учебна година до 1 април.

Чл.53. Децата от ДГ 168 „Слънчогледи”  се отписват:

 1. По желание на родителите.
 2. При постъпване в първи клас.
 3. При нарушения на Правилника за дейността на детското заведение:
 • отписват се деца, чиито родители с поведението си и изказванията си уронват авторитета на детското заведение, разпространяват невярна информация;
 • при отсъствие от повече от един месец, без да са подали писмено заявление и без да са получили  разрешение от Директора;
 • при отсъствие от повече от един месец, без да са представили медицински документ;
 • при системни други нарушения на описани в настоящия правилник задължения.

Чл.54.   Преместването на децата от една група в друга, става при наличие на свободни места, чрез спазване изискванията на правилата за прием на деца в детските градини в гр. София.

РАЗДЕЛ IIІ

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ,  ХРАНЕНЕ.

Чл.55. ДГ 168 „Слънчогледи” работи през цялата година на петдневна работна седмица по дванадесет часа дневно – от 07:00 ч. до 19.00 ч.

Чл.56.  ДГ  приема деца от 7.00 часа до 8.30 часа и издава деца от 16.00 до 19.00 часа.

Чл.57. След 8:30 ч. вратите на ДГ се затварят, за да се осигури безопасността на децата и нормалното протичане на учебния процес.    

Чл.58. По изключение, след предварително уведомление в писмен вид, детето може да се доведе или да се вземе от детското заведение и в друг час.  Децата, които се довеждат в ДГ след 9:00 ч., трябва да са закусили.  

Чл.59.  Дете, на което са открити паразити, обриви, температура се връща от детското заведение. Подновяването на посещението в детската градина става само с медицинска бележка от личен лекар.

Чл.60. За дете, което до 8:30 ч. не е доведено в ДГ, а е присъствало предишния ден и чиито родителите не са предупредили за отсъствието му, се води присъствие, а храната му се разпределя между другите деца.

Чл.61. Новоприетите деца в ДГ могат да бъдат взимани на обяд по преценка на родителите и учителите, с оглед безболезнената им адаптация, след  предварително съгласуване с директора.

Чл.62. След 19.00 часа не взети деца се предават на органите на МВР, Социална служба и Закрила на детето.

Чл.63. (1) Децата се водят в ДГ без скъпи накити, бижута и дрехи. Учителките не носят отговорност за липсата или повреждането им.

(2) Не се допуска внасяне на всякакъв вид лекарства и оставянето им в  личните детски раници и джобове на децата.

(3) Не се допуска внасянето на  всякакъв вид лични играчки от вкъщи с цел предотвратяване на травми, алергии, разпространяване на инфекции и предотвратяване на детски конфликти.

(4) Не се допуска внасянето на  всякакъв вид храни и напитки в детската градина.

Чл.64.  Децата се приемат лично от персонала на ДГ (учителка, медицинска сестра или помощник-възпитател), като задължително се преглеждат от медицинската сестра.

Чл.65. Децата се издават лично на родителите или на писмено упълномощени  от тях лица над 18 г. (декларация).

Чл.66. Децата в детската градина се хранят четири пъти дневно:

1.Закуска  8.30 ч.; 2.Подкрепителна закуска  (мляко / плод)   10.00 ч. ; 3.Обяд  12.00 ч.; 4.Подкрепителна закуска   15.00 ч.

Чл.67. В детското заведение се приготвя храна, съобразно приетите в страната изисквания за рационално хранене.

(1)  Седмичното меню се изработва от комисия в състав: медицинска сестра, готвач и  домакин и се одобрява и утвърждава  от директора.

(2)  Менюто се предоставя на вниманието на родителите, като се поставя на информационните табла на  входовете на ДГ.

(3) Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно.

(4) Контролът за качеството на храната се осъществява от медицинските сестри.

(5) Требвателният лист се изработва от медицинската сестра и готвача, а искането от домакина и се представя на Директора до 13:30 ч.

(6)  Раздаването на храната е според записаната в заповедната книга бройка за храна. Броят на децата за деня се нанася в заповедната книга ежедневно до 8:40 ч.

(7) По време на хранене се ползват необходимите съдове и прибори, като според възрастта на децата се включват постепенно вилицата и ножа. Учителката, медицинската сестра и помощник – възпитателя следят децата да се хранят без да изхвърлят храната си. Според възрастта се спазват и изискванията за самообслужване.

(8) Закуската на закъсняло дете се пази до 9.00 часа, обяда на неявило се дете се разпределя на останалите деца в групата.

(9) Готвачът разпределя цялата налична храна.

(10) От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до +4 градуса С в продължение на 48 часа.

(11)  Храната в групата се разпределя изцяло и се поднася на децата от помощник-възпитателя под контрола на учителя.

(12) Медицинската сестра и учителите ежедневно контролират консумирането на храната от децата.

РАЗДЕЛ IV

ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ.

Чл.68. По желание на родителите за децата от детската градина се организират екскурзии, лагери, ски училища, зелени училища и др.

Чл.69. При организирането и провеждането им стриктно се спазват разпоредбите на министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, кмета на Столична община и изискванията на Наредба за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

(1) Децата задължително се застраховат срещу злополука, за тяхна сметка;

(2) Учителите носят лична отговорност за опазване живота и здравето на децата от момента на поемането им в сборния пункт, по време на отдиха и до връщането им при родителите.

Чл. 70. При организирането на екскурзия или лагер задължително се взима разрешение от началника на РУО на МОН и директора на Дирекция „Образование” на  СО.

Чл.71. По време на екскурзията или лагера за децата, които не са включени в мероприятието, се сформират  сборни групи в ДГ.

Чл.72. Родители заявяват желанието си за участие на детето им в еднодневни екскурзии, ски училища, зелени училища, летен отдих и др. дейности  чрез подаване на заявление – декларация до директора на ДГ. 

 Чл.73.  Решение за участие или неучастие на всяко отделно дете в дадено мероприятие се взима от комисия, назначена от директора на ДГ. В състава на комисията влизат  медицинските сестри и учителките на дадена  възрастова група. Комисията разглежда получените заявления и представя на директора протокол с утвърдения списък на деца-участници.

(1)  В организираните форми на отдих не се допускат деца, които са:

1.         С декомпенсирани хронични заболявания;

2.         Контактни на заразни болести;

3.         Заболели от заразни болести;

4.         С никтурия;

5.         Ненавършили  тригодишна възраст;

Чл.74.  Медицинската сестра (учителката) контролира  представянето на медицински бележки за здравословното състояние на децата-участници, до деня на заминаването им.

РАЗДЕЛ V

РАЗДЕЛ ІІІ.ОТГОВОРНОСТ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Чл.75. Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и обучението на децата.

Чл.76. Учителските длъжности са:

1. „учител“;

2. „старши учител“;

3. „главен учител“;

Чл.77. Учителят има следните задължения:

   1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

   2. Да преподава учебния предмет на книжовния български език, да общува с децата  на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми;

   3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от работа, за осигуряване на заместник.

   4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

   5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

   6. Да опазва живота и здравето на децата  по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от детската градина.

   7. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

   8. Да информира родителите за успеха и развитието на детето, за спазването на дисциплината, както и за уменията му за общуване и интегриране в учебно-възпитателната среда в ДГ, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето.

   9.  Да не ползва мобилен телефон по време на час;

   10. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в детската градина, както и извън тях – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца.

   11. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

   12. Да не внася в детската градина оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

   13. Да води редовно и да съхранява учебната документация на групата, детското портфолио и портфолиото на учител.

   14. Да провежда индивидуалните срещи с родителите в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

   15. Учителят не може да нарушава правата на детето  да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

   16. Учителят няма право да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

   17. Да организира и да провежда родителски срещи със знанието на директора.

   18. Строго се забранява пускането на външни лица в детската градина без разрешение на директора на ДГ № 168.

   19. На първата родителска среща за учебната година учителя предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите.

   20. В детската градина се създават условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

   21. Директорът на детската градина, съгласувано с педагогическия съвет определя и допълнителни конкретни изисквания към учителя.

   22. Правилникът за дейността на детската градина може да предвиди и други права и задължения на учителите, доколкото те не противоречат на правилника за прилагане на закона за народната просвета.

РАЗДЕЛ VІ

ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ.

Чл.78.   Родителите имат следните права:

   1. Периодично да получават информация за развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на дисциплината в детската градина, уменията им за общуване с другите деца и учителите, и интегрирането им в детската среда;

   2. Да се срещат с  учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

   3. Да участват в родителските срещи;

   4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина;

   5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;

   6. Да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено или в избраните по групи родителски активи и в обществен съвет;

   7. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата, за което детската  градина им оказва необходимото съдействие.

Чл. 79. Родителите имат следните задължения:

   1. Да осигуряват присъствието на детето в детската градина;

   2. Да се запознаят срещу подпис с  програмната система и с правилника за дейността на детската градина при записване на детето;

   3. Редовно да се осведомяват за  развитието на детето в образователно-възпитателния процес, за уменията му за общуване с децата и учителите и интегрирането му в детската среда;

   4. Да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това или бъдат поканени от учителя или директора;

   5. Да посещават родителски срещи;

   6. Да водят децата си в детската градина до 8:30 ч. здрави, чисти и спретнати, с отлична хигиена, в удобно за обличане и събличане облекло;

   7. Когато детето е върнато от ДГ поради симптоми на разболяване: температура, хрема, обрив, разстройство на стомаха и др., родителите са длъжни да го излекуват напълно и да представят в ДГ медицинска бележка удостоверяваща, че детето е здраво и може да посещава детското заведение;

   8.  В началото на всяка учебна година  и при възникване на промените в периода на учебната година, родителите са длъжни да актуализират телефоните си за връзка и адреса на местоживеене, като лично уведомят учителките в групата;

   9. При записването на  децата си  за участие в еднодневни екскурзии, ски училища, зелени училища и летен отдих и др. организирани от ДГ, родителите се задължават да представят медицинска бележка за здравословното състояние на  детето и за контакт с ОЗБ, подписана от личния лекар на детето в деня преди заминаването.

   10. Да водят и взимат децата лично или да упълномощят  писмено съответно лице чрез подаване на декларация;

   11.  Да уведомяват  учителите и директора предварително за отсъствията на децата от детското заведение, като представят своевременно заявление или медицинска бележка;

   12. Да се съобразяват с дневния режим на детското заведение и поставените изисквания от учителите, медицинската  сестра и директора;

   13. Да спомагат за изграждането на културни навици у децата и да уважават детската личност;

   14.  При екскурзии, ски училища и др. лично да осигуряват трапезна вода за пиене на детето си в надписано индивидуално шише;

   15. Да не внасят храни и напитки (плодов сок, чай, газирани напитки) в детската градина, по какъвто и да е повод (отг. учител и мед. сестра);

Чл. 80. Внасянето на лични играчки и лекарства (сироп за кашлица, витамини, капки за уши и очи и др.) е забранено (отг. учител и мед. сестра).

Чл. 81. Родителите осигуряват достатъчно резервни дрехи за преобличане в надписан раница, вътрешни удобни пантофи, гумирана подложка против подмокряне на леглото (за малките). Пижамата се взима от родителите в края на седмицата за изпиране и в понеделник се носи отново.

Чл.82. Родителите са длъжни да подпишат следните декларации:

1. декларация за даване на съгласие за съхраняване и обработване  на предоставените на ДГ № 168 лични данни отнасящи се до детето и   родителите му от датата на неговото приемане в детската градина до  момента на отписването му от ДГ № 168;

2.декларирано „информирано съгласие“ за подновяване на посещението на детето в ДГ (COVID-19);

2. декларация, с която упълномощават други пълнолетни лица (баба, дядо и др.)  да водят  или да вземат детето от детска градина.

Чл. 83. Родителите на децата с алергична хрема или кашлица представят в детската градина, на медицинската сестра или на учителките, бележка от личния лекар. В нея трябва да бъде написана точната диагноза.

Чл.84. Родителите задължително се запознават с условията, при които се отглеждат и възпитават децата им, правят предложения и участват в подобряване на базата и условията за живот, в подготовката и провеждането на празници и развлечения.

Чл. 85. Родителите задължително се запознават с Правилника за дейността на детската градина  и са задължени да го спазват.

Чл. 86. Родителите имат право да подпомагат финансово и материално детската градина чрез дарения, спонсорства или труд, да съдействат за обогатяване и поддържане на базата, за подобряване условията и разнообразяване живота на децата.

Чл.87. За нормалната учебна дейност на всяко дете родителите осигуряват необходимия минимум материали: цветни моливи, лепила, флумастери, водни бои, пластилин, блокче за рисуване, цветна хартия и дидактични материали, които се уточняват на първата родителска среща с учителите.

Чл.88. Закупените материали, пособия и играчки се описват и списъка им, заедно с касовите бележки се съхранява в папката на родителския актив на групата.

Чл.89. По желание на родителите срещу заплащане детската градина организира за децата посещенията на различни театрални постановки, които се заплащат от родителите.

Чл.90. По желание на родителите срещу заплащане детската градина осигурява допълнителни педагогически услуги. Родителите могат да записват децата си за допълнителни педагогически услуги, които се провеждат на място, а именно:

    1. Децата, посещаващи групите разположени в основната сграда, могат да се записват за дейности, които се провеждат в основната сграда;

    2. Децата, посещаващи група, разположена на друг адрес, могат да се записват за дейности , които се провеждат на място, в съответната група.

Всички подробности се уточняват на родителските срещи.

Чл.91. Допълнителните дейности се осъществяват от юридически или физически лица, регистрирани съгласно Търговския закон.

Чл.92. Фирмите осъществяващи допълнителните педагогически услуги (ДПУ) се избират с конкурс по документи, като поканата се публикува на сайта на Столична община.

Чл.93. Фирмите се избират от комисия в състав:

 • Главен учител/учител избран на Педагогически съвет;
 • Представител на район „Слатина“;
 • Председател на  Училищното настоятелство/ Обществен съвет.

Чл.94. Таксите за провежданите ДПУ се събират от упълномощеното лице, на територията на детската градина срещу издадена квитанция и списък с присъствията на децата за посочения период.

Чл.95. Родители, които редовно закъсняват и не заплащат таксата за допълнителните дейности отписват децата си от посещение с писмено заявление.

Чл.96. През неучебното време (летният период) и по време на ваканциите децата се разпределят в сборни групи.

Чл.97.  Родителите са длъжни:

   1. Да спазват Правилника за организиране на дейността в ДГ № 168 „Слънчогледи“;

   2. Да спазват хигиенните изисквания;

   3. Да не нарушават дневния режим на децата, като ги водят в ДГ до 8:30ч.;

   4. Да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си.

Чл.98.  Родителите нямат право:

1. Да се държат грубо ида влизат в саморазправа с персонала, със своите и с другите деца;

2. Да обиждат служителите на детското заведение директно, в преса или по какъвто и да е друг начин.

Чл.99. Всички тревоги, проблеми, предложения и други, родителите предоставят устно или писмено на учителките или на директора на ДГ № 168. Ръководството на детското заведение е длъжно да вземе своевременно отношение по постъпилите предложения и жалби и да разреши проблемите  по най-бързия начин, в полза на децата.

Чл.100. Родителите са партньори на учителите в осигуряване условията и възпитанието на децата и полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и Хартата за защита правата на детето.

Чл.101. Родителите оказват помощ на ДГ при хигиенизиране, залесяване, поддържане и обогатяване на материалната база,

Чл.102. Родителите участват в :

1. родителски срещи;

2. индивидуални срещи;

3. присъстват и участват в процеса на педагогическите ситуации и

тържества;

4. в избора и в работата на родителските комитети, Училищното настоятелство, Общественият съвет на ДГ № 168.

РАЗДЕЛ VІІ

РЪКОВОДСТВО, ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕТ, УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 Чл.103.  Директорът, като орган на управление на детската градина:

   1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

   2. Спазва и прилага държавните образователни изисквания;

   3. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

   4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

   5. Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства.

   6. Директорът на детската градина  в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

   7. Сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в  детската градина по реда на Кодекса на труда;

   8. Обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им.

   9. Награждава и наказва служители в съответствие с Кодекса на труда и с  този правилник;

  10. Организира приемането на деца и обучението и възпитанието им в съответствие със Закона за  предучилищното и училищното образование;

   11. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения в ДГ;

   12. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

   13. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в детската градина;

   14. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

   15. Изготвя и утвърждава длъжностното разписание;

   16. Директорът на детската градина или на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му;

   17. Административните актове на  директора на  детската  градина се отменят – от кмета на общината.

Чл.104. Педагогическият съвет (ПС) е специализиран орган за разглеждане, обсъждане и решаване на основни педагогически въпроси, здравеопазването и организацията на ДГ № 168 „Слънчогледи” (ДГ). Педагогическият съвет обединява усилията на учители и медицински персонал за целите на възпитанието, отглеждането и опазването на здравето и живота на децата.

Чл.105. Педагогическият съвет на ДГ има право да решава самостоятелно основните въпроси на възпитателната работа в съответствие с нормативните документи и специфичните условия на работа.

Чл.106. Педагогическия съвет:

 1. Приема Правилника за вътрешен ред;
 2. Приема Правилника за безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд;
 3. Приема Правилник за организиране на дейността на детското заведение;
 4. Определя организацията на педагогическия процес и дневния режим;
 5. Определя допълнителните критерии  за прием на деца в ДГ;
 6. Определя програмата, по която ще работи детската градина;
 7. Приема годишния план и план за контролната дейност на директора;
 8. Избира учител-представител на ДГ в комисии за провеждане на конкурси по документи за избора на фирми за провеждане на  допълнителни педагогически услуги в ДГ;
 9. Обсъжда и взема решения по резултатите от възпитанието и обучението на децата;
 10. Обсъжда и взема решения по анализа на здравословното състояние и физическата дееспособност на децата;
 11. Обсъжда въпроси от бита, храненето, организацията на квалификацията на персонала и други;
 12. Обсъжда и взима решение по доклад на учителите за месечното присъствие и отсъствие на децата;
 13. Взима решение за налагане на административни санкции на родители, които не спазват определените с този правилник срокове за събиране на таксите за посещение на детска градина,  допускат отсъствия без заявление и уважителни причини.

Чл.107. Присъствието на заседанията на ПС за учители е задължително. Отсъствия се допускат само с разрешение на директора и по медицински причини.

Чл.108. При разглеждане на медицинските въпроси присъствието на заседанията на ПС за медицинските сестри е задължително. Отсъствия се допускат само с разрешение на директора и по медицински причини.

Чл.109. Решенията на педагогическия съвет се вземат с обикновено мнозинство. На всяко заседание се води протокол. Дневният ред се обявява 3 дни предварително.

Чл.110. Заседанията на педагогическия съвет се провеждат в салона на детската градина.

Чл.111. Решенията на ПС се изнасят от секретаря на информационното табло в централната сграда.

Чл.112.  Ръководството на ДГ 168 „Слънчогледи”  има право да решава самостоятелно основните въпроси на възпитателно-образователната работа в съответствие с българското законодателството и съответната нормативна база.

Чл.113. Училищното настоятелство и общественият съвет

1.Училищното настоятелство е доброволно сдружение за подпомагане на възпитателно-образователния процес, стопанското и материално осигуряване на детското заведение. То се избира за срок от две години на обща родителска среща.

2.Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението на ДГ. Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.

РАЗДЕЛ VІІІ

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

 Чл.114. Медицинското обслужване на ДГ 168 „Слънчогледи” се осъществява от медицински сестри, чийто работодател е Кмета на район Слатина. Контролът върху дейността им се осъществява от директора на ДГ 168 „Слънчогледи” и от медицинските контролни органи.

Чл. 115. Здравеопазването се извършва съобразно общ закалителен режим, който е задължителен за изпълнение и се контролира директора на ДГ.

Чл. 116. Медицинските сестри:

 1. Осъществяват системно наблюдение на физическото и нервно-психическото състояние на децата;
 2. При нужда придружават детето до личният лекар или до нужното болнично заведение;
 3. Контролират и оценяват физическата им дееспособност, съвместно с учителките,
 4. Организират провеждането на закалителните процедури;
 5. Осъществяват системно наблюдение и контрол над режима на децата през деня, в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности;
 6. Контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и обучават помощния персонал как се извършват те;
 7. Водят лична здравно-профилактична карта за всяко дете, в която отразяват здравното му състояние;
 8. Ежедневно провеждат филтър;
 9. Вземат мерки за избягване на травми, отравяния, изгаряния;
 10.  При заразно заболяване изолират карантинираните групи и деца и не допускат сливане;
 11.  Оборудват спешни шкафове с медикаменти за оказване на неотложна медицинска помощ, които са на разположение от 7.00 до 19.00 ч., за които те са пряк отговорник;
 12.  Организират здравното възпитание на децата, на служители на ДГ и на родителите;
 13.  Контролират редовното извеждане на децата на двора, на чист въздух при подходящи метеорологични условия;
 14.  При организиране на следобедната почивка следят всяко дете да ползва само личното си легло и бельо;
 15.  При събиране на две групи следят бельото на външни за групата деца да бъде сменено;
 16.  Заедно с учителките и помощник възпитателя следят и преценяват кога децата да се завиват с чаршаф, кога с одеяло, кога да спят с потник или пижама;
 17.  Ежедневно пробват храната, присъстват на влагането на продуктите и на разпределението на готовата храна;
 18.  Следят за състоянието на хранителните продукти в складовете, чрез водене заедно с домакина на специална тетрадка за годността на стоката, отговарят за състоянието на здравните книжки на помощния персонал, както и за изпълнение на препоръките  направени от медицинските контролни органи.

Чл. 117 Медицинските сестри:

 1. Не допускат приемане на деца с температура, повръщане, обриви и разстройство;
 2. Не допускат течение в групoвите помещения, те се проветряват, когато децата са извън групите, преди идването им и след предаването им;
 3. Не допускат запрашването на въздуха в групите – при основно почистване следят децата да не са в групата.

РАЗДЕЛ  ІХ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА.

Чл.118. Възпитателно-образователната работа в детската градина е дело на педагогическия персонал при творческо изпълнение на учебната програмна система, като част от стратегията на ДГ.

Чл.119. ДГ разработва годишна програмна система за целодневна организация на учебния ден, в съответствие със стратегията и спецификата на детската градина, която се приема на педагогически съвет и се утвърждава от директора в срок до 15 септември.

Чл.120. Животът на децата се организира съобразно възрастовите им особености и индивидуални потребности, като се осигурява необходимото време за педагогически ситуации, игра, хранене, сън и допълнителни дейности.

Чл.121. Учителят стриктно спазва седмичното разпределение и продължителността на педагогическите ситуации,  за  да предпази  деца от физическа и нервна преумора.

Чл.122. Обучението на децата в детската градина се извършва от учителките в съответните възрастови групи  чрез спазване на тематично разпределение  в което ритмично и балансирано е разпределено съдържанието по образователни направления.

Чл.123. Учителките прилагат насоките и указанията за възпитателната работа, дадени от МОН.

Чл.124. Учителките работят с децата по одобрен от Педагогическия съвет дневен режим, който е съобразен с потребностите, нервно-психическото развитие на децата.

Чл.125. (1) Учителките сами преценяват и подбират подходи, форми на педагогическо взаимодействие; разпределение на формите, тематичното разпределение за всяка възрастова група и механизмите на взаимодействието.

(2) Учителите съблюдават по време на престоя на децата в детската градина да не им се поставят непосилни задачи, да не се оказва насилие от когото и да било върху тях; да се зачита индивидуалността им и личнотопредпочитание там, където имат право на избор, с децата да се разговаря на правилен български език.

Чл.126. Учителките са гарант за сигурността и спокойствието на децата.

Чл.127. Учителките поощряват и насърчават децата към активност и творчество, формират увереност и самочувствие у всяко дете.

Чл.128. Опазването на здравето и живота на децата е първостепенно задължение на детските учителки по всяко време от пребиваването им в детското заведение.

(1) Учителките не допускат внасяне на всякакъв вид лекарства и оставянето им в  личните детски раници и джобове на децата.

(2) Учителките не допускат внасянето на всякакъв вид играчки от вкъщи с цел предотвратяване на травми, алергии, разпространяване на инфекции и предотвратяване на детски конфликти. (По изключение, в първа възрастова група, с цел по-бързата и по-безболезнена адаптация на децата към детската градина, се позволява внасянето на безопасна любима играчка, но за срок  не повече от 1 месец от постъпването на детето в детската градина.)

Чл.129. За възпитателната работа учителките се подготвят ежедневно от 13.00 до 15.00 ч. с необходимите материали и обстановка за следващия ден.

Чл.130. Възпитателната работа се планира от учителките в началото на учебната година в годишно разпределение, което се утвърждава от Директора. През учебната година се планира месечно и седмичноразпределение.

Чл.131. Учителките осигуряват реализацията на  изискванията на МОН.

Чл.132. Възпитателно-образователната дейност на учителите се отразява в дневник, който се прошнурова, прономерова и подпечатва от директора на ДГ. В него ежедневно учителките отбелязват взетия учебен материал по съответното образователно направление.

Чл.133. Учителките поддържат и осигуряват естествена обстановка в групата с оглед реализацията на планираната работа и комфорта на децата, като я разнообразяват съобразно празниците, сезоните, игрите и потребностите на децата.

Чл.134. Учителките подреждат мебелите и кътовете, като осигуряват свободен достъп на децата до движение и ползване на всички играчки и пособия, без ограничения.

Чл.135. Учителките организират храненето на децата, като са неотлъчно до тях и работят за формирането на културни навици. За всички забелязани особености информират директора. Подхождат индивидуално, отговорно и добронамерено.

Чл.136. Учителките изработват и редовно обновяват таблото със съобщения за родителите.

Чл.137. Учителките поддържат ежедневни контакти с родителите, обменят информация относно детето, уведомяват за всички особености в здравословното състояние, предават съобщения и изисквания към детското заведение.

Чл.138. Учителите оказват помощ на децата при хранене, събличане, обличане, ползване на тоалетна, миене и други.

Чл.139. Учителките осъществяват непрекъснат надзор на децата.

Чл.140. При инцидент или травма с дете учителките незабавно предоставят детето на медицинската сестра за оказване на първа помощ и веднага осведомяват директора и родителите.

Чл.141. Учителките приемат децата здрави, чисти и спретнати. При нужда търсят съдействие от медицинските сестри.

Чл.142. Учителките приемат любезно детето и благоприятстват раздялата му с родителите.

Чл.143. Учителките участват в музикалните ситуации и заучават песните и танците с децата в други моменти от дневния режим.

Чл.144. Забранено е оставянето на децата сами, самостоятелното придвижване на деца по коридорите, стълбищата и помещенията извън занималните без придружител.

Чл.145. Забранено е предаването на деца на непознати хора, освен с изрично писмено пълномощно от родителя.

Чл.146. Забранено е нарушаването на дневния режим на децата.

Чл.147. Облеклото на децата се коригира от учителките, съобразно температурата на въздуха в занималнята и на открито, както и в съответствие с общия закалителен режим.

Чл.148. Не се допуска намокряне на децата, а при случай детето се преоблича и дрехите се подсушават.

Чл.149. Учителките ръководят цялостната работа в групата, направляват дейността на помощник-възпитателя и поставят съответни изисквания.

Чл.150. Учителите от 1-ва смяна нямат право да напускат работното си място преди идването на 2-рата смяна. При отсъствие на учителя от 2-ра смяна учителя от 1-ва смяна поема работата в групата през първия ден или изчаква организация от директора или неговия официален заместник.

Чл.151. В края на своята смяна учителките са длъжни да подредят групата, дрехите на децата; кътовете по интереси; да предадат занималнята в изрядност; да уведомят колежката си за броя на децата, за възникнали проблеми и съобщения.

Чл.152. След 2-ра смяна дежурните учителки напускат детското заведение, като издават обекта на СОД. Оставят занималните в изрядност, затварят вратите, прозорците, чешмите и изключват всички електрически уреди и прекъсвачи-шалтери.

Чл.153. Размяната на смени и взаимни замествания се съгласуват единствено с директора.

Чл.154. Учителките са длъжни да запознаят всеки родител с Правилника за организиране на дейността на ДГ № 168 „Слънчогледи”.

Чл.155. На първата родителска среща за учебната година учителя предоставя на родителите информация за графика за приемното време на учителя.

Чл.156. Учителят няма право да накърнява човешките и гражданските права на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие.

Чл.157. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

(1)  Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

(2) Техните права, свобода и сигурност;

(3)  Зачитане на достойнството, уважение и любов към детето;

(4) Възпитаване в дух на разбирателство, мир и толерантност;

(5)  Приобщаване към националните традиции и културни ценности.

Чл.158. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават в девет групи, разпределени по възрастов признак, като седем от групите са в централната сграда и две – на друг адрес.

Чл.159. Служителите на ДГ нямат право да обиждат под какъвто и да е предлог и в каквато и да е форма родителите и децата.

Чл.160.   Дневен режим :

(1)  Престоят на децата в детското заведение е свързан със съответен режим, съгласно приети програми за развитие и възпитание на децата от предучилищната възраст и задължително се спазва от педагогическия, медицинския и обслужващия персонал и от родителите.

(2)  Сутрин се провежда утринно раздвижване с децата в групата или във физкултурния салон, след като помещението е дезинфекцирано и проветрено.

(3)  Закуската, двете подкрепителни закуски и обяда се сервират в определено време от помощник-възпитател на групата в индивидуални стерилизирани съдове. В детското заведение се приготвя храна съобразно изискванията за рационално хранене.

(4) Всеки ден с децата се провеждат педагогически ситуации и допълнителни форми на педагогическото взаимодействие, подбрани от учителя в зависимост от възрастова група и от избраната учебна програма.

(5) Дневният режим е съобразен с психо-физическото развитие и потребности, съобразно насоките и указанията на МОН, с подходящи предварително подготвени нагледни материали и средства.

(6) За интериора на групата се грижат учителките. Изработват
подходяща украса за всеки празник, за всеки сезон, поддържат
естетичната обстановка на занималнята през и след приключване на
работния ден, оформят кътове за дейност по избор на децата, съобразно техните интереси, ежедневно преглеждат състоянието на родителското табло на групата си.

(7) Възпитателно-образователната работа с децата се извършва по седмично разпределение на заниманията за всеки ден, утвърдено от педагогическия съвет.

(8)   Възпитателно-образователните задачи се планират предварително от двете учителки  и музикалния ръководител в програмна система., която се изработва и се предоставя на директора.

(9)  Във всяка група да се използва един и същ инструментариум за  проследяване на постиженията на детето (в началото и в края на уч. година), обсъден и одобрен от двете учителки.

(10) За тържествата и празниците на групите се изработват
сценарии от учителките, а за общите празници – от музикалния ръководител.  Сценариите се представят на директора или на председателя на творческата комисия.

(11)  Не се допуска течение в занималните, спалните и тоалетните. Помещенията се проветряват и дезинфекцират, когато децата са
извън групите, преди приемането и след издаването им, или излизането им на двора. В останалото време се осигурява постоянен достъп на чист
въздух
от място, отдалечено от децата. Не се допуска  и основно почистване с дезинфекционни материали в присъствието на децата.

(12)   Закалителните мероприятия и здравеопазването се провеждат съгласно общия закалителен режим в Плана за здравопазване под контрола на медицинската сестра, където са регламентирани облеклото, температурата на въздуха, гимнастиката, спортно- подготвителните игри, разходките и др.

(13)  Извеждането на децата на открито е задължително. Децата се извеждат  ежедневно (2 пъти) при спазване на задължителните условия от закалителния режим и безопасност.

(14)   За децата се осигурява спокоен дневен сън от 13.00 ч. до 15.00 ч. на индивидуално чисто бельо.

(15)  В свободните режимни моменти в зависимост от интересите на децата и желанието на родителите, децата се включват в организирани  игри, по график за изучаване на английски език, танци, плуване, футбол и др.

(16)   Децата се предават лично от учителя на групата (дежурен учител) на родителя, на който учителя е задължен да съобщи характерните прояви на детето през деня.

Чл.161.  Всеки служител е длъжен:

(1)  Да проявява майчинска загриженост и внимание към всяко дете и да допринася с труда си за опазване здравето и живота на децата.

(2)  Да утвърждава любезни и учтиви отношения с децата ,членовете на колектива, родителите и с външни лица, гости на детското заведение.

(3)  Да спазва правилниците на ДГ, дневния режим и Кодекса на труда.

(4)  Да уплътнява работното си време с действия, свързани с длъжностната си характеристика.

(5) Да заключва външните врати на заведението и да не допуска влизането на външни лица без знанието на ръководството.

(6) Всеки служител е длъжен лично да се информира за взетите решения, заповеди и наредби, изнесени на информационното табло.

(7)  Служителите в ДГ  нямат право да накърнява правата на детето и да прилагат  форми на физическо или психическо насилие върху неговата личност.

РАЗДЕЛ  ХІІ

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

Чл.162. Детската градина разполага с материално техническа база, осигуряваща условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Чл.163.  МТБ се подържа и обновява, чрез средства от бюджета и дарения.

Чл.164. Даренията се приемат от комисия определена със заповед на директора.

Чл.165. Директорът осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на работниците имущество и МТБ.

Чл.166.  Работниците и служителите отговарят имуществено за поверената им МТБ.

Чл.167. Инвентарът се завежда под N : в инвентарната книга.

Чл.168. Инвентарът се зачислява на работниците служителите и учителите в детското заведение от домакина срещу подпис.

Чл.169. При напускане на длъжността, всеки служител е длъжен да подпише   „обходен лист“  и  да издаде имуществото на  домакина срещу подпис.

Чл.170. Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество го възстановяват в реалния му вид.

Чл.171. За своевременно възстановяване на нанесените материални щети  отговорност носи домакина.

Чл.172.  (1)  Печатът на детското заведение се съхранява от директора.

(2) Задължителната документация на детското заведение се съхранява от директора.

(3) Необходимата документация за получаване, съхранение и изразходване на храната и на хигиенните материали, зачисленото имущество, се води и съхранява от домакина на детското заведение.

(4) Необходимата счетоводна документация се води и съхранява от счетоводителя.

(5)   Необходимата документация за служителите и заплатите, дневник за входяща и изходяща кореспонденция, се водят и съхраняват от касиера.

(6)  Необходимите документи за инструктажа по безопасност и хигиена на труда се водят и съхраняват от упълномощено лице със заповед на директора.

(7) Необходимите документи за системата за управление на безопасността на храните – добри производствени практики ”НАССР” се води от домакина, помощник-възпитателите и кухненския персонал на ДГ, а цялата дейност  по системата се ръководи от мед.сестра.

(8) Здравната документация се води и съхранява от медицинските сестри.

Чл. 173. На целия персонал се забранява тютюнопушенето и употребата на алкохол в района на детското заведение и извън района на ДГ в присъствието на децата.

РАЗДЕЛ ХIІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този правилник се издава на основание Конституцията на Република България;  Регламент (ЕС)  2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. – новата правна уредба в защита на личните данни;  чл.28, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл.181 от Кодекса на труда (КТ), Закона за закрила на детето (ЗЗД);  Закона за защита правата на детето, Конвенцията за защита правата на детето, Наредба № 5/03.06.2016г за предучилищното образование; Наредба №15/22.07.2019г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и др. педагогически специалисти; Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини; Наредба 3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училища;  Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование  (в сила от 27.12.2017г.)

§2. Настоящият Правилник е приет на заседание на педагогически съвет проведен на 15.09.2023 г. (Протокол № 1), влиза в сила от деня на приемането му и отменя действащия до тази дата Правилник.  Правилникът става задължителен документ за всички служители и родители в детското заведение, независимо дали членуват в синдикат и урежда въпросите за организацията, управлението и самоуправлението.

§3. Щатният персонал има право да прави писмени предложения за изменения на Правилника, адресирани до директора. Предложенията се разглеждат от определена със заповед от директора комисия в едноседмичен срок, ако те са подкрепени поне от 1/3 от щатния персонал.

§4. Директорът може да издава заповеди, с които да регламентира неуредени с този Правилник или с други нормативни документи въпроси.

§5. Директорът може да отменя издадени от него заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени, или по други съображения.

§6. Директорът запознава щатния персонал с Правилника в тридневен срок след влизането му в сила. Всеки нов служител постъпва на работа след запознаване с Правилника и се подписва за това.

§7. Копие от Правилника се съхранява от директора на детското заведение – подписан от всички служители и преподавателите на допълнителните педагогически дейности.

   Председател на ОС:                             Председател на СО-СБУ:

               Йордан Банев                                                     Светланка Рангелова

ДЕТСКА ГРАДИНА № 168 “СЛЪНЧОГЛЕДИ ”

1111 гр. София, р-н Слатина ,  ул.”Постоянство ”№ 9

( тел.02/ 872 09 93, e-mail: sunflowers_168@abv.bg

Приложение 1.

Модел на работа за успешна адаптация и плавен преход на детето

от семейната среда към детската градина

1. Цели на модела:

1.1. Обща цел:

Осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина.

1.2. Конкретни цели:

 • Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина;
 • Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда;
 • Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина;
 • Споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност.

2. Очакван резултат от приемането на механизма в ДГ № 168 „СЛЪНЧОГЛЕДИ“.

 • Действащ модел за взаимодействие между детската градина и семейната общност в детска градина, които да осигурят условия за цялостно развитие на детската личност и плавен преход от семейната среда към детската градина, при постъпване на детето в първа група и новоприети деца;
 • Изградена семейна общност в рамките на ДГ № 168 „СЛЪНЧОГЛЕДИ“, гарантираща подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна среда и съпричастност към детската градина.

2.1. Съвместни дейности между детска градина-родители-деца в ДГ № 168 „СЛЪНЧОГЛЕДИ“:

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК
1 Прием на документи съгласно: Наредба за прием в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО Януари-Април Директор   Зам. Директор
2. Първа среща с родителите на приетите деца: Представяне на ДГ Представяне на учителите на първите групи Запознаване с Правилниците в детската градина и Правилата за ежедневен контрол и филтър на здравословното състояние на децата.Разяснения, относно приема на децата.Други — индивидуални разговори за особеностите на децата. Май-Юни Директор   Зам. Директор   Учителите на новите първи групи   Родители на нови деца
3. Индивидуални срещи и консултации с родителите на децата които ще бъдат приети —особености на всяко дете, навици, желания.   Предварително запознаване на децата с учителите на групата и базата в детската градина.   Юни   Юли   Август   Септември Директор   Зам. Директор   Учителите на новите първи групи   Родители
4. График за плавен прием на децата – документи и постъпване в ДГ.   Индивидуални разговори с родителите, относно особеностите на всяко дете.   Ежедневна информация за престоя на детето и начина по който то се е чувствало. Насочване към психолог при нужда. от 15 септември до 15 октомври Директор   Зам. Директор   Учителите на новите първи групи   Родители
5. Втора родителска среща: Правилник за дейността на ДГ; Правилник за безопасни условия на ДГ; Правилник и заповед за пропускателен режим; Плана за защита при бедствия и тероризъм; Етичния кодекс на ДГ и детската общност; Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО/ДГ. 15-30.09 Учителите на групи   Родители
6. Изработване на Правила на групата за поведение на децата, съвместно с родителите с цел изграждане на безопасна среда. Септември Учителите на групи и родители
7. Изграждане на родителски актив на групата. Включване на всички родители в дейностите на детската градина. Прозрачност, позитивност и подкрепа на всички страни: деца, родители, екип на ДГ. Целогодишно Учителите на групи и родители
8. Обществен съвет-редовни заседания по план с цел изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна среда за деца и родители. Целогодишно Директор   Зам. Директор   Обществен съвет
9. Консултации с родителите, съгласно утвърдения график от директора и по предварителна уговорка с учителя на групата. Целогодишно Учителите на групи и родители
10. Запознаване на родителите с входната и изходна диагностика на детето /Портфолио/ постижения ДОС. Октомври и Май Учителите на групите  
11. Ранно оценяване на потребностите на децата от 3г. до 3 г. и 6 м., при постъпване за първи път на детето в ДГ , с писмено съгласие на родителя, съгласно чл. 9,ал. 3 от Наредба за приобщаващо образование-скрининг- тест. Октомври Учителите на групите  
12. Обща и допълнителна подкрепа на децата. Заявления за допълнителна подкрепа на родителите по Наредба за приобщаващо образование. Учебно време Учителите на групите Ресурсен учител Психолог Логопед
13. Ежедневна информация на родителя за постиженията на детето; практическата и творческата дейност на детето, за здравословно и психично състояние. Всеки ден при изпращане на детето Учителите на групите  
14. Консултации на родителите, след предварителна уговорка с психолога. Целогодишно Психолог Родители
15. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО/ДГ – спазване от деца и родители. Целогодишно Комисия за противодействие на тормоза.   Учителите на групи   Родители
16. Съвместни мероприятия с родителите, водещи до изграждане на семейна общност в рамките на ДГ, които да гарантират подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна среда /тренинги, лектории, развлечения, работилници, подкрепяща литература, практикуми  и др./ по годишен план на групата за съвместна работа с родителите- В учебно време – от 15 септември до 31 май всяка година Учителите на групите   Психолог   Родители
17. Тренинг с родители: решаване на казуси относно домашното възпитание на детето; взаимоотношението родител-дете; обогатяване с нови психолого-педагогически знания и опит. Октомври Родители
18. Включване на родителите в: открити ситуации, празници и развлечения, изложби, конкурси, форуми и конференции, състезания  и други. Учебно време Учителите на групи и родители
19. Изнасяне на ситуации на децата от родител/настойник, след предварителна подготовка и уговорка с учителя на групата. Представяне на професията на родителя/настойника пред децата. Изграждане на подкрепяща среда. Учебно време Учителите на групи и родители
20. Включване на родителите и децата в пролетното почистване, озеленяване и боядисване на дворните пространства. Април Учителите на групи   Обществен съвет   Родителски актив
21. Плавен преход и адаптация на детето- съобразяване с индивидуалността на всяко дете /хранене, обличане, здравословен статус, индивидуални възможности, любими играчки и други./. Целогодишно Екип на ДГ
22. Създаване на безопасни условия за възпитание, обучение  и труд на децата. Спазване на ПБУВОТ и всички инструкции в ДГ. Здравно осигуряване – медицинско лице. Целогодишно Директор   Обществен съвет   Екип на ДГ   Родители на всички деца

.