Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 168 „Слънчогледи”, район „Слатина“ за учебната 2022/2023, учебната 2023/2024 и учебната 2024/2025 година за:

Във връзка с чл. 12, ал. 5 от Правила за осъществяване на ДОД в общинските ДГ на територията на СО и обява за конкурс по документи за ДОД Плуване с изходящ № 383/15.06.2022 г. се удължава срока за подаване на документи за допълнителна дейност Плуване до 04.07.2022 г. включително.