ДЕТСКА ГРАДИНА №168“СЛЪНЧОГЛЕДИ”  1111 гр.София, р-н „Слатина” ул.”Постоянство” № 9  02/872-09-93 E-mail: sunflowers_168@abv.bg

Изх.№ 444 / 22.05.2019г.
О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

На основание ЗПУО, обнародван в Дв.бр. 79 от 13.10.2015 . в сила от 1.08.2016 г. чл.19, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование,правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности, приети с решение №135 на СОС от 06.04.2017 г., Решение № 795/21.12.2017 г. за тяхното изменение и писмено заявено желание от страна на родителите по групи, директорът на ДГ № 168 „Слънчогледи” обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/ 2020 г., както следва:

 Плуване  Футбол  Английски език  Танци

Допълнителните образователни дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.

І. Необходими документи за участие в конкурса:
(1) Списък на документите. (2) Заявление за участие. (3)Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството.
(4) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т.2-7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата. (5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател. (6) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената ДОД – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми. (7) Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него. (8) Оферта, която трябва да съдържа: а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина; б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД – дипломи, удостоверения, сертификати и др.; в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ; г) Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език; д) Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД; е) Срок, за който ще бъде предоставена образователната дейност, но не по-дълъг от 3 /три/ учебни години.

II. Критерии за оценка на офертите: (1) Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите: а) за степен бакалавър – 5 точки ; б) за степен магистър – 10 точки ; в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, /напр. професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени / – 15точки.

(2) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. „б” от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели: а) при липса на професионален опит – 5 точки; б) до 3 години – 10 точки; в) над 3 години – 25 точки.

(3) Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) Ясно формулирани цели и определена връзка на програмата със съдържанието на образователното направление – 7 точки.; – при несъответствие – 0 точки; – при непълно съответствие – 4 точки; – при пълно съответствие – 7 точки; б) Очакваните резултати в програмата са постижими за съответната възрастова група – 7 т. ; – при несъответствие – 0 точки; – при непълно съответствие – 4 точки; – при пълно съответствие – 7 точки; в) Осигурени са учебни ресурси за осъществяване на обучението по програмата – 6 т. – при несъответствие – 0 точки; – при непълно съответствие – 3 точки; – при пълно съответствие – 6 точки;

(4) Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула: Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена х 20 = Цената, предложена от съответния участник ДОД – допълнителна образователна дейност. Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.

(5) Социална отговорност /деца, ползващи безплатно обучение/ – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели: – дете с двама починали родители – 2 точки; – дете с един починал родител – 2 точки; – дете на ресурсно подпомагане – 2 точки; – дете от многодетно семейство с ниски доходи, когато две от децата са включени в ДОД – 2 точки; – дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ – 2 точки.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса: (1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детската градина; (2) В комисията участват представители на детската градина, на районната администрация, на Обществения съвет, на Родителските активи. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощеното от него лице – за определената ДОД. Всички документи, които се намират в плик „А” и в плик „Б” се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата-кандидат, или от упълномощеното от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания; (3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детската
градина; (4) Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта; (5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на детската градина, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация; (6) Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по предходната ал. 5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на детската градина.

IV. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика: (1) В плик „А“ се поставят документите по чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности; (2) В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнена оферта съгласно изискванията на чл. 10, ал. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности; (3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в ДГ № 168 ”Слънчогледи”. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване в Дневника за входяща кореспонденция, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената допълнителна образователна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

V. Провеждане на конкурса: (1) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някой от посочените документи в чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности; (2) Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на ДГ № 168 ”Слънчогледи” с входящ номер чрез Дневника за входяща кореспонденция; (3) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.; (4) В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на детската градина издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование; (5) Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет страницата на ДГ № 168; (6) Със спечелилия кандидат се сключва договор в тридневен срок, след изтичане на срока за обжалване на заповедта на директора на ДГ № 168, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на ДГ № 168 и спечелилия конкурса участник; (7) Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство; (8) За ДОД родителите заплащат такса ,съгласно сключения договор.Изпълнителят на ДОД заплаща на ДГ № 168 отстъпка в размер на 30% от събраните такси.

VI. Срок и място за подаване на документите:
от 03.06.2019 г. до 14.06.2019 г. включително, в ДГ № 168 ”Слънчогледи” от 8:30 до 14:00 часа при „касиер”. Телефон за контакти: 02/ 872-09-93

VII.Обявяване на резултатите от конкурса: 1. Конкурсната комисия ще заседава на 25.06.2019 г. в 10.00 ч. 2. В тридневен срок от получаването на протокола директора на ДГ № 168 ”Слънчогледи” издава заповед за утвърждаване на класирането на кандидатите и посочва спечелилите. 3.Със спечелилите кандидати се сключва договор по типов образец. 4.Заниманията по допълнителни образователни дейности ще започнат от 01.10.2019г. 5.Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 28.06.2019 г. в сайта на ДГ № 168 ”Слънчогледи” и на входа на ДГ № 168 ”Слънчогледи”.

Директор: Надежда Тончева

22.05.2019 г.